ชื่อ - นามสกุล :นายเชิดวงศ์ ดอกแก้ว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :0864352456
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :