ชื่อ - นามสกุล :นางอัญชลี เลขนอก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร