ชื่อ - นามสกุล :นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0639519897
Email :thirasak5467@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง